Kolejność znaków

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla  ELEKTROMEG Sp. z o.o.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Planowane efekty projektu:

  • utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie lipiec – wrzesień  2020

Wartość projektu ogółem:  210 660,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: :  210 660,54 PLN

Beneficjent: ELEKTROMEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ